آزمون کلیه رشته های شغلی برگزار گردید و به زودی از طریق شرکت نفت بهران، داوطلبان واجد شرایط جهت مصاحبه دعوت خواهند شد. ضمنا نتایج نیز در همین سایت یا از طریق سایت شرکت نفت بهران اطلاع رسانی خواهد شد.